เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสุรพร   สรณารักษ์
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +

นายสุพล เรืองฤทธิ์

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +

นายเศรษฐพงศ์  จันเทพ

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ +

 นางลภัสรตา  จงแพทย์

  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +  นายประสงค์  มะลิเสือ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นายนิยุตชัย  มหาพรหม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นางสาวจีรภา  สุขคำ
  ตำแหน่ง + ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าโมก
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นายอิทธิพล  ศรีชัย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นายอุปถัมภ์ เข็มทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +