เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายสุพล เรืองฤทธิ์
 
  ปลัดเทศบาล
 
  โทร. 087-1201119  
นายเศรษฐพงศ์  จันเทพ  


รองปลัดเทศบาล
  โทร. 080-9441828  
     
 นางลภัสรตา  จงแพทย์
นายประสงค์  มะลิเสือ นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 080-3536935 โทร. 064-0362975 โทร. 097-0516171
 
   
 นายนิยุตชัย  มหาพรหม นายอิทธิพล  ศรีชัย
นางสาวจีรภา  สุขคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้จัดการสถานธนานุบาล
โทร. 088-6294195 โทร. 086-3757895
โทร. 089-9217949