เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 
  นายอิทธิพล  ศรีชัย  
 
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา  


 นางโสภา  ศรีโสภา นางสาวอิสรีย์  เพ็ชร์ประภา นางสาวรชาพร คล้ายมณีหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา


 
 
นายวรพล  อยู่มั่น
นายสุเทพ  กลิ้งกลม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร
   
นางณพิมพ์ภัทรา สีมาพานิชกุล
นายชุรนันท์  หิรัญโญภาส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง
 

นายสุชาติ ตาบทอง
นางชลกร เรียบร้อย
  รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน
 รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข