เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
  นายกาแมน อาดหมาด
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นายประสงค์  มะลิเสือ  
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
 

 
นายศราวุธ วัฒนา
 นายคมกฤช  ชื่นนิยม นายสิงหา ชื่นนิยม
วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 

นางสาวสุชาดา แสงพราว  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน