เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
กองคลัง

   
 
   นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 
  นางวันเฉลิม  จันเทพ  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 
 
 
นางจิราพร โคกพัฒน์
-ว่าง-
นางนัฐชานันท์ แช่มชัยกุลวัฒ์ 
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
 
  นางสาวเจษฎาภรณ์ มหิงสุพรรณ์
 
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน