เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

     
  นางลภัสรดา  จงแพทย์ 
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
นางสาววรายุภัสร์ วงสิท
นางสาวอัญชลีพร รักษพันธุ์ นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ


นายอุทัย  แสสนธิ์
นายอัศวิน ปานพรหม   
นางสาวณิชมน สุดทอง
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นางสุพินดา กองรัมย์
นางวัชรี จารุตันติกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน
 

นางสาวพัทธวรรณ  กลิ่นขจร

นางซุติกาญจน์ อาลีมินทร์ 
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

งานทะเบียนและบัตร


 
 
นางสมหมาย  นัยพร
นายสมยศ  สำอางค์กิจ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
     
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
   
 


นายพลวัฒน์ เหรียญทอง
นางณปภา  ไชยพฤกษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน