เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ในการจัดตั้ง เทศบาลตำบลป่าโมก จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก ก่อนการจัดตั้งอยุ่ในเขตการปกครองของอำเภอป่าโมก ต่อมาตำบลป่าโมกได้กลายเป็นชุมชนที่เจริญมาก เพราะเป็นศูนย์การค้าขาย การคมนาคม ในฤดูน้ำหลากป่าโมกเป็นเมืองตลาดน้ำขนาดใหญ่ มีเรือ มีแพ และการค้าอย่างมากมายในคลองบางปลากด ซึ่งอยู่ในตลาดเทศบาลตำบลป่าโมก ในปัจจุบัน ดังนั้น ป่าโมกจึงเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญในทางน้ำและทางบกมาก จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งเทศบาลตำบลป่าโมก ตามประกาศในราชกิจจนุเบกษา เล่ม 57 หน้า 50 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2483