เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +

นายสุพล เรืองฤทธิ์

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ +

 นายธานินทร์ สินธุประสิทธิ์

  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +  นายวิสันต์ นิยมศิลป์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางจีรนันท์ อุ่ยวงศ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นายธานินทร์ สินธุประสิทธิ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นายพรชัย ปั้นมูล
  ตำแหน่ง + ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าโมก
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นางสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นายพรชัย ปั้นมูล
  ตำแหน่ง + ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าโมก
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นายอุปถัมภ์ เข็มทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +