เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
3.1 วิสัยทัศน์ เมืองป่าโมกน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงามบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การเกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.2 พันธกิจ 3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ในสภาวะพึ่งตนเองได้ 3.2.2 พัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3.2.3 ปรับปรุงและส่งเสริมการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.2.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริการ และการบริหารจัดการที่ดี 3.2.5 จัดให้มีระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ 3.2.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสาธารณ 3.2.7 ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 3.2.8 ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมประชาชนและภาคเอกชนและความร่วมมือ ขององค์กรภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่น