เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

กองการศึกษา
 
 
 
 
   น.ส.สุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์  
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 นางโสภา  ศรีโสภา -ว่าง- นางสาวอิสรีย์  เพ็ชร์ประภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
 
นายวรพล  อยู่มั่น
นายสุเทพ  กลิ้งกลม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร
   
 นายชุรนันท์  หิรัญโญภาส
นางสาวสีนวล  สุ่มประเสริฐ
 รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง
   
นางฬิยาภร  อยู่มั่น
นายสมชัย  สุนทรเมฆินทร์
  รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข