เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

สำนักปลัด
 
     
  นางสาวลภัรดา  จงแพทย์ 
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 

 นางเกณิกา เสือหัน

-ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
 
นางซุติกาญจน์ อาลีมินทร์ 
 นางจิรฐา โชติธนะภัทร นางวัชรี จารุตันติกร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน
   
 นางสุพินดา กองรัมย์ นางสาวอัญชลีพร รักษพันธุ์ นายอุทัย แสสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   นิติกรชำนาญการ
 
 
 
นางสมหมาย  นัยพร

นายสมยศ  สำอางค์กิจ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
     
   ลูกจ้างประจำ จำนวน10ราย  
   นายเกรียงศักดิ์ สุ่มประเสริฐ
 นายสง่า ธรรมวงศ์  นางนิชา ต้องประสงค์
   
     
นายอำนวย มลคลหว้า นายมนต์เรืองยศ นัยพร นางสาววันเพ็ญ แช่เตียว
   
   
 
นายธงชัย นาคะเสนีย์