เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
การควบคุมภายใน

สภาเทศบาล
 
 
นายพิเศษศักดิ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร.081-8524103นางสาววราภรณ์ บุญประดับ
นางอมรรัตน์     เนื้อจำรูญรัตน์   
รองประธานสภาเทศบาล
เลขาสภาเทศบาล
โทร.083-2441358
โทร. 062-9159469นายธนิต  เหลืองเพชราภรณ์ นางสมคิด  คล้ายสิทธิ์ นางสาวอารมณ์  อัตถานัย
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 090-9606929
โทร. 089 - 8951817
โทร. 081-6407642นายพรรษพร   สุดใจ นายฉลวย  กระจ่างจิตร์ นายศรีวิชัย   สุขสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 065 - 9383898
โทร. 081-9481924
โทร. 080-5774419นายบำรุง แย้มนิยม พันตำรวจโท รณกร  วงศ์ภู่มณี นายภิญโญ   เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทรร. 086-1322667
โทร. 081-9339963
โทร. 097-1426868